Channel - Fagseminar
Nasjonalbiblioteket forsker på og formidler samlingen til et fagpublikum gjennom fagseminarer. Et utvalg av disse finner du her.
3/4/2021 4:29:06 PM

Channel Videos

Christiane Koren og Camilla Collett - Skriving, posisjonering og nettverksbygging på 1800-tallet
Hvordan posisjonerte man seg for å etablere seg som forfatter på 1800-tallet? Hvordan var det å være skrivende kvinne i et samfunn der kvinner sjelden publiserte? Christiane Korens dagbøker og Camilla Colletts brev fra 1841-51 gis nå ut i skriftserien NB Kilder. Professor i nordisk litteratur Torill Steinfeld forteller om Christiane Korens og Camilla Colletts skriving og vei til forfatterskapet, forskningsbibliotekar Mette Refslund Witting presenterer Colletts brev, direktør ved Eidsvoll 1814 Bård Frydenlund gir oss et blikk på endringer i sosiale nettverk i første del av 1800-tallets Norge, og historiker Karen Arup Seip forteller om nettverksbyggeren Koren.
Nasjonalbiblioteket
1/23/2018 12:00:00 PM
View

Flerkulturelt bibliotekmøte. Dypdykk i somali og polsk litteratur og kultur
Somaliere og polakker utgjør store lånegrupper på norske folkebibliotek. Benytt anledningen til å lære mer om lesevanene og lesekulturen til disse to gruppene. Åpningsinnlegget er av forfatter Sumaya Jirde Ali, som vil snakke om hvordan det er å være somalier i Norge, og viktigheten av å ta vare på sin kulturelle arv. Billedkunstner Dagmara Pater vil på humoristisk vis fortelle om hvordan polakker opplever nordmenn, og journalist Marta Tomczyk-Maryon snakker om trender i polsk barnelitteratur. PROGRAM 10:00 – 10:05 Ønsker velkommen 10:05 – 10:20 Åpningsinnlegg. Sumaia Jirde Ali 10:20 – 11:00 Somali culture and literature. Abdirahman Abtidon 11:00 – 11:20 Pause 11:20 – 12:00 Somali - et skattkammer for språkvitenskapen. Nina Hagen Kaldhol 12:00 – 12:15 Musikkinnslag v/Ali Eegh 12:15 – 13:00 Lunsj 13:00 – 13:35 Hvordan være polakk i Norge? Dagmara Pater 13:35 – 14:00 Polsk krimlitteratur fra kommunisttiden til nåtiden. Urszula Lach 14:00 – 14:20 Pause 14:20 – 14:50 Polsk barnelitteratur, trender og temaer. Marta Tomczyk-Maryon 14:50 – 15:20 Polsk samtidslitteratur, trender i polsk litteratur. Joanna Rzadkowska 15:20 – 15:30 Nytt fra Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
5/3/2018 8:00:00 AM
View

A.O. Vinje i Drammens Tidende. Fagseminar
I årene 1851–1859 sendte A.O. Vinje jevnlig korrespondentbrev til Drammens Tidende, den første dagsavisa utenfor hovedstaden. Nå publiseres disse samlet, som e-bok og på nett, redigert av Nina Marie Evensen og Jon Haarberg. Korrespondentbrevene blir presentert og diskutert i sine historiske kontekster, med bidrag fra Nina Marie Evensen og Jon Haarberg, begge fra Universitetet i Oslo, Aina Nøding fra Nasjonalbiblioteket og Ottar Grepstad fra Nynorsk kultursentrum.
Nasjonalbiblioteket
4/4/2018 11:00:00 AM
View

Bilder for en bærekraftig fremtid. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Kan engasjement for jordens nåtid og fremtid skapes ved å kombinere naturfag med kunst og digital bildemodellering? Edvin Østergaard er professor i i kunst og vitenskap i læring på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han skal snakke om kunst og naturvitenskap som komplementære erkjennelsesformer innenfor utdanning i skolen. Kan oppøving av sanser og evne til å knytte erfaring til abstrakt kunnskap gi innsikt i forbundethet med naturen? Anne-Katrine Faber er forsker ved Bjerknessenteret for klimaforskning og Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun skal snakke om hvordan kunnskap og engasjement formidles og skapes ved hjelp av bildemodellering og animasjonsfilm. Kan virtuelle virkeligheter skape fellesskap med naturen som fører til ansvarsbevissthet og handling? Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
11/27/2018 1:00:00 PM
View

Biografisk bruk av bilder. Fagseminar i serien «Bilder som kilder»
Arrangør: Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk biografisk selskap Vi ser nærmere på hvordan fotografier, trykk og malerier kan brukes aktivt sammen med tekst for å få innsikt i et menneskes liv og virke. Gir bilder større nærhet til menneskenes relasjoner og omgivelser, og hvilken plass har spørsmål om autentisitet? Hvordan kan biografier etableres med bilder som bærende kildemateriale, og hvordan forstås begrepet «illustrasjon» i biografiske sammenhenger? Til å belyse disse spørsmålene har vi invitert to foredragsholdere med ulike faglige posisjoner og tilnærminger til utforskning av biografisk fremstilling og bilder. Kristin Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, og ble i 2015 valgt inn i Det Norske Videnskaps-Akademi. Aavitsland har forsket på visuell kultur i skandinavisk middelalder og tidlig nytid, og kunsthistoriens historie i Norge. I 2014 utgav hun biografien Harry Fett: historien er lengst, og var selv bilderedaktør. Dette kan sies å være en bok innenfor en klassisk biografi-sjanger, der teksten spiller hovedrollen, men samtidig bruker Aavitsland bildemateriale aktivt i analysen. Lisbeth Dreyer er en forfatter, fotograf og filmskaper med base i Bergen. Hun har laget kortfilmer og dokumentarfilmer, og debuterte i 2008 som barnebokforfatter. På forlaget Skald har hun i tillegg til barnebøker også gitt ut Vestlandshagen (2014). Sammen med filmskaperen Skule Eriksen utga hun i 2015 boka Knud Knudsens album. Forfatterne bruker i tillegg til fotografi også brev etter denne fotografen. De sier om boka at den dokumenterer både en epoke i norsk historie og Knudsens eget liv, og den blir presentert som en foto-biografi. Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
6/4/2018 12:00:00 PM
View

Bjørneboe og samtidsteatret
Jens Bjørneboe brant for det eksperimentelle teater, som dramatiker, regissør, oversetter og kritiker. Han regnes som en av våre viktigste dramatikere etter krigen, og hans fotavtrykk i drama og teater i norsk litteraturhistorie er markante og mangfoldige. Den tydeligste markeringen i det pågående 100-årsjubileet for Bjørneboes fødsel skjer nettopp på teaterscenen. I dette seminaret retter vi søkelys på et knippe ferske scenekunstproduksjoner av Bjørneboe og gjør noen historiske tilbakeblikk. Hvilken versjon av provokatøren, autoritetskritikeren, den kulturkonservative oppvigleren og de svake og utstøttes kompromissløse forsvarer er det som kommer til syne på teaterscenen? Innlegg ved Cecilie Løveid, Malmfrid Hovsveen Hallum, Anders Hasmo, Kamaluddin Nilu og Benedikte Berntzen.
Nasjonalbiblioteket
11/2/2020 12:00:00 PM
View

Bøker og lesarar – 1519. Bokhistorisk seminar om dei fyrste bøker trykte for Noreg
9.30 – 9.45: Velkommen ved Nasjonalbiblioteket 9.45– 10.15: Trykt og godt: Den norske bokhistoriens europeiske bakgrunn. Erling Sandmo, leder for Nasjonalbibliotekets kartsenter. 10.15–10.45: Erik Valkendorf – renessansemennesket på Nidaros erkebispestol. Øystein Ekroll, forsker og arkeolog ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider. 10.45–11.15: Kaffepause 11.15 – 11.45: Missale Nidrosiense og Breviarium Nidrosiense – Norges to første trykte bøker, Nidarosprovinsens siste. Sigurd Hareide, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge. 11.45 – 12.15: En ukjent biskopshåndbok benyttet i Nidaros under Erik Valkendorf. Espen Karlsen, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 12.15 – 13.15: Lunsj 13.15 – 13.45: En illustrert bønnebok bestilt av Erik Valkendorf i 1520. Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 13.45 – 14.15: Opdagelsesrejser i kirkens tjeneste – Erik Valkendorfs optegnelser om Finnmarken og Grønland. Karen Skovgaard-Petersen, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 14.15– 14.45: Kaffepause 14.45 – 15.15: Antwerpen – internasjonalt lærdomssenter på 1500-tallet. Benedicte Gamborg Briså, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 15. 15 – 15.45: Hvem leste bøker i 1500-tallets Norge? Karen Arup Seip, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket. 15:45– 16.00: Avslutning
Nasjonalbiblioteket
5/22/2019 7:30:00 AM
View

Den tøylesløse byen Fagseminar: Ekspansive byer – og forsøkene på å styre dem
Byer sprenger grenser. Byer utfordrer samfunnets orden og stabilitet. Fra byene strekker det seg nettverk til hele verden. En skiftende strøm av mennesker, varer og tjenester har sirkulert nettverkene – i selskap med nye og ukjente tanker, tekster, meninger og moral. Men sterke krefter har også vært i sving for å temme byene, sette grenser for dem og definere og kontrollere dem. I dette seminaret rettes søkelyset mot begge disse dimensjonene. Med Ida Bull, Victor Norman, Morten Hammerborg, Gro Sandkjær Hanssen og Heiko Droste. Fisketorget i Kristiania mellom 1872 og 1875. Foto: Knud Knudsen / klassisk samling, UiB
Nasjonalbiblioteket
2/13/2020 11:00:00 AM
View

DH-Lab: Litterær geografi. Digital analyse av stedsangivelser i litteratur
Litteratur skaper verdener, og en verden er alltid et sted – om den er imaginær eller reell. Denne verdenen er et sted utenfor den litterære teksten, og her ligner litteratur på kart, som også viser til noe annet enn seg selv – et terreng, en by, et land eller en klode. Fremveksten av GIS-teknologi har ført til økt interesse for koblingen mellom litteratur og geografi. I dette seminaret vil eksperter fra inn- og utland demonstrere bruk av digitale forskningsmetoder for å analyse stedsangivelser i litterære verker. Med utgangspunkt i den digitale forskningsinfrastrukturen til Nasjonalbiblioteket setter serien DH-Lab søkelyset på innovative analysemetoder og forskningsteknikker innenfor digital humaniora og samfunnsvitenskap. Dette digitale fagseminaret spilles inn fra foredragsholdernes datamaskiner hjemmefra.
Nasjonalbiblioteket
4/7/2020 2:00:11 PM
View

Dokumentere og rekonstruere. Kva funksjon har bilete i kulturminnevernet?
Måndag 12. juni kl. 14.00–16.00 Korleis kan biletmateriale vere ein del av arbeidet med å ta vare på og rekonstruere bygningar og anlegg? Fotoarkivar Stig Storheil i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) arbeider med å lage ein standard for dokumentasjon og reflekterer i føredraget sitt rundt objektiviteten i dokumentasjonsfotografiet. Lars Jacob Hvinden-Haug er arkitekt hos Norsk institutt for kulturminneforsking (NIKU) og fortel mellom anna om koparstikket frå 1779 som blei sentralt i rekonstruksjonen av hagen til Jacob Nicolai Wilse i Spydeberg. Seminaret er ein del av fagformidlingsserien «Bilder som kilder». Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
6/12/2017 12:00:00 PM
View

Dyr, natur og byar i utvikling. Fagseminar med føredrag, miniutstilling og samtale
Ville og tamme dyr har saman med planter og tre til alle tider vore del av urbane transformasjonsprosessar som veks fram organisk eller er styrte av menneske. Bilete, kart og planteikningar er viktige verktøy i kunnskapsproduksjon og formidling av desse prosessane. I føredraget «Spurv og hestepærer. Dyreliv i Kristiania i anden halvdel av 1800-tallet.» ser etnolog og professor emerita Liv Emma Thorsen, UiO nærare på korleis dyr prega den norske hovudstaden mot slutten av 1800-talet. Professor Elin Børrud ved NMBU er arkitekt og byplanleggjar. Under tittelen «Kultur + natur = en by å leve i» diskuterer ho kva for plass flora og fauna har i by- og eigedomsutvikling i dag. Arrangementet er del av fagseminarserien «Bilder som kilder». Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
5/14/2019 12:00:00 PM
View

En dag i Herrens forgårder Fagseminar: Karl Gervin om munkene på Hovedøya
Cistercienserklosteret på Hovedøya ble grunnlagt i 1147. De bevarte ruinene gir oss et visst bilde av hvordan bygningene kan ha sett ut, men sier ingenting om hvordan munkene som bodde her, levde, eller hvorfor de plutselig forsvant etter noen hundre år. Med utgangspunkt i cistercienserordenens forskrifter har Karl Gervin forsøkt å konstruere et bilde av dette munkelivet i Oslofjorden i middelalderen. Karl Gervin er idéhistoriker og teolog. Han har vært prest ved Oslo domkirke og har skrevet en rekke artikler og bøker om by- og kirkehistorie. Foto: Ukjent. Kilde: Kulturminnebilleder, Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
1/14/2020 12:00:00 PM
View

Folkemusikknedteikningar
Nasjonalbiblioteket har store samlingar med nedteikningar av folkemusikk. Heilt frå 1840-åra kravde Kyrkje- og undervisningsdepartementet at alle som fikk statsbidrag til innsamling av folkemusikk, skulle levere materialet til Kyrkjedepartementet som igjen skulle sende det til Universitetsbiblioteket (no Nasjonalbiblioteket). I Nasjonalbibliotekets magasin finn vi mellom anna originalmanuskripta til Ludvig Mathias Lindeman, Olea Crøger, Olav Sande, Catharinus Elling, Ole Mørk Sandvik og Eivind Groven. Etter mange års arbeid har desse no blitt digitalisert og gjort tilgjengelege frå Nasjonalbibliotekets nettportal. Vi feirar dette med eit digitalt seminar og ein eigen inngang til samlingane frå nettsidene til NB. Deltakarar: Anne Hytta (hardingfele), Ragnhild Furholt (song), Aage Kvalbein (cello), Tellef Kvifte og Lasse Thoresen.
Nasjonalbiblioteket
10/5/2020 10:11:45 AM
View

Fra Migrapolis til Kautokeino-opprøret
Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme? I dag er det personer fra 221 land i Norge, blant dem samer, som er et urfolk, og fem nasjonale minoriteter: skogfinner, kvener, jøder, romfolket, og romanifolket. Medier spiller en viktig rolle for selvoppfatninger og identitetsdannelsen til personer med minoritetsbakgrunn. Samlingene til Nasjonalbiblioteket inneholder forskjellige typer medier: fra tv-magasinet Migrapolis til diverse film, bøker og tematiske websider. Hvordan er det å være minoritet og få medieoppmerksomhet? Deler personer fra ulike land og nasjonale minoriteter erfaringer av rasisme? Samfunnsaktivister og forskere samles til seminar og debatt for å dele sine refleksjoner og erfaringer med medier.
Nasjonalbiblioteket
9/21/2020 7:00:00 AM
View

Gaming the library. Fra kort- og brettspill til ulike typer dataspill
Hva er spill? Hvordan ser spillenes historier ut? Bør spill bevares? Kan vi bruke spill og spillteori for bedre å forstå dagens verden? En av de ledende dataspillforskerne i verden, Patrick Jagoda fra Universitetet i Chicago, besøker Nasjonalbiblioteket for å snakke om bruken av spill før og nå. I tillegg til å se på arkivsamlinger av spill som objekter undersøker han spill som verktøy og hvordan disse kan brukes til å aktivisere biblioteker, museer og andre læringssteder. Foredraget holdes på engelsk. Arrangementet ledes av forskningsbibliotekar Eivind Røssaak.
Nasjonalbiblioteket
8/24/2018 10:00:00 AM
View

Gamle kjelder, nye triks - Slektshistoriedag
I Nasjonalbibliotekets samlingar finst historia om dei som levde før oss. Denne laurdagen samlast ekspertar frå Norsk lokalhistorisk institutt, Slekt og Data og Nasjonalbiblioteket for å halde føredrag og demonstrere nye måtar å finne fram i gamle kjelder på. Forfattar Toril Brekke, som har skrive ei rekkje historiske romanar, kjem for å fortelje om forfattarskapen sin, og om korleis ho har arbeidd med kjeldematerialet. Program for dagen Kl. 11-11.30: Mange er nysgjerrige på de som var før oss. Det viser interessen for TV-programmer som Hvem tror du at du er og trafikken på nettsider som Digitalarkivet, ulike etterlysningsforum på Facebook og sidene til Slekt og Data. Slekt og Data Oslo/Akershus er til stede på slektshistoriedagen, og Sigbjørn Elvebakken snakker om hvordan vi kan følge våre forfedre fra vogge til grav på internett. Kl. 11.30-12: Utvandrere i norske kilder. Man må ofte ty til amerikanske og kanadiske kilder for å spore utvandrerne i slekta, men det er også mye å finne på vår side av dammen. Vi ser litt på noen av de som dro og sporene de etterlot seg i norske kilder – og ser om vi finner ut mer om hvem de var, hvor de dro og hva som skjedde ved å lete i det digitale biblioteket på nb.no, i Digitalarkivet og på Lokalhistoriewiki. Ved Chris Nyborg fra Norsk Lokalhistorisk institutt. Kl. 12.15-12.30: Pause Kl. 12.30-13.15: Toril Brekke (f. 1949) debuterte som forfattar i 1976, og har sidan skrive ei rekkje romanar, ungdomsbøker og noveller. Med romanen Granitt (1994) vann ho eit stort publikum både i Noreg og i utlandet. I 2001 stadfeste ho posisjonen sin som historisk romanforfattar med Sara, før ho følgde opp med Brostein (2003) og Bergskatt (2004). Med Drømmen om Amerika (2006), Gullrush (2008) og Det lovede landet (2010) har ho skrive den nye, store utvandrarforteljinga. Ho har òg gjeve ut slektsromanen Marmor (2014), og i haust kom den vakre og såre barndomsskildringa Alle elsket moren din. Kl. 13.15-13.30: Pause Kl. 13.30-14: Digitalarkivet.no - arkivkjelder til slekts- og lokalhistorisk forsking. Ved Kristian Hunskaar frå Arkivverket. Kl. 14-14.30: Nasjonalbiblioteket viser fram sitt nye søk, og nye nettsider. Vi gjev ei praktisk innføring i kjeldene og hjelpemidla våre og presenterer den unike samlinga vår. Ved Anders Kvernberg.
Nasjonalbiblioteket
11/18/2017 10:00:00 AM
View

Gjenbruk av språkdata gir gevinst
Nasjonalbiblioteket og Språkrådet inviterer til konferanse om hvordan deling av språklige data som din organisasjon sitter på, vil gi bedre brukertjenester og gjøre offentlig sektor mer effektiv. Det offentlige tar i bruk stadig flere språkteknologiske løsninger for å kommunisere med borgerne. Disse løsningene er avhengige av språkdata, etter prinsippet jo flere og bedre data som blir puttet inn i en løsning, jo bedre virker språkteknologien. Uten å være klar over det sitter offentlige aktører på store mengder språkdata som kan brukes til å utvikle språkteknologiske tjenester som samtaleroboter og automatisk oversettelse. Hvilke gevinster får det offentlige ved å sende fra seg slike data? Og hva er egentlig språkdata? Noen typer data er kanskje åpenbare for folk flest, som for eksempel ordbøker og termlister. Men visste du at lister over stavefeil blir brukt i ein praterobot? Og at tidligere oversettelser trengs for å lage nye maskinoversettelser? Og at hvis man skal utvikle kunstig intelligens innen ett fagområde, bruker man allerede eksisterende tekster fra samme fagområde for å lære opp programmene? Vi har invitert eksperter på språkteknologi og kunstig intelligens som skal gi oss eksempler på hva slags data som kan gjenbrukes, og representanter fra både det offentlige og fra næringslivet for å diskutere hvordan Norge skal henge med i den rivende språkteknologiske utviklingen.
Nasjonalbiblioteket
11/8/2018 10:00:00 AM
View

Hei, Siri. Kan du finne ei god bok til meg? Om søking i framtida
Folk søker mye mer enn før – men uten emneordstrenger og invertering. Hvordan kan våre tjenester tilpasses dette? Dagens bibliotekkataloger bygger på fortidens katalogkort, men vil det fortsette slik? Program: Velkommen. Innledning Bibliografiske metadata og drømmer om fantastiske fremtider. Elise Conradi Veien videre for Deichmanske. Marianne Rolfsen og Kjersti Stenerud Steien Søkeatferd og søkestrategier. Kim Tallerås Hey Google, be NRK anbefale en god podcast. Maja Wettmark, Kjartan Michalsen Design af søgegrændseflader. Mette Easger fra Redia
Nasjonalbiblioteket
4/3/2019 8:00:00 AM
View

Hemmeleg kunnskap. Språk og magi i norske svartebøker
Mange norske svartebøker hevda å innehalde hemmeleg kunnskap. Likevel blei noko av kunnskapen kryptert. Kva løyndomar inneheldt desse bøkene? Og kvifor var det viktig å avgrense tilgangen til kunnskapen? Førsteamanuensis Ane Ohrvik avslører nokon av dei skjulte løyndomane og dreg linjene til ein felles europeisk tradisjon. Professor Arne Bugge Amundsen tek for seg den lite kjende historia om «Svarteboken fra Borge» frå 1732. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva», der forskarar brukar arkivmateriale for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
4/24/2018 11:00:00 AM
View

Intimitet. Den afrikanske diaspora og Norge, 1
Dette seminaret retter søkelyset på samspillet mellom den «afrikanske diaspora» og Norge. Hvordan kan vi forstå sammenfiltringen og dens relevans for historieforståelse? Kunstneren Fadlabi deler perspektiver om sitt arbeid, og film-arkivar Tina Anckarman diskuterer sjeldent filmmateriale om Afrika. Sosialantropolog Michelle Tisdel diskuterer arkivmateriale om frigjøring og pan-afrikanisten George Padmore.
Nasjonalbiblioteket
10/9/2020 11:00:00 AM
View

Intimitet. Den afrikanske diaspora og Norge, 2
Dette seminaret retter søkelyset på samspillet mellom den «afrikanske diaspora» og Norge. Hvordan kan vi forstå sammenfiltringen og dens relevans for historieforståelse? Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande forteller om fremstillinger av afroamerikanere i barnelitteratur, og litteraturviter Louisa Olufsen Layne diskuterer Linton Kwesi Johnson som inspirasjonskilde til ny forskning. Sosialantropolog Tony Joakim Sandset og Tabankas Thomas Talawa Prestø deler også perspektiver på intimitet, den afrikanske diaspora og Norge i dag.
Nasjonalbiblioteket
10/19/2020 11:00:00 AM
View

Jens Kraft, Noregs første filosof
Jens Kraft (1720–65) blei fødd i Norge under dansketida, og blei professor i filosofi og matematikk ved Sorø Akademi utanfor København – eit sentrum for opplysningstidas tenking i Danmark-Norge. Her skreiv han ei rekkje bøker og artiklar om alt frå antropologi til fysikk. Han deltok i ein skriftleg debatt om naturvitskapanes status, og han diskuterte tankane til mellom andre Descartes, Newton og Rousseau. Eksempelet Jens Kraft synar at det intellektuelle livet i Danmark-Noreg på 1700-tallet var på høgde med kva som rørte seg elles i Europa på same tid. Gunnar Schrøder Kristiansen er idéhistorikar og jobbar som lektor i den vidaregåande skulen.
Nasjonalbiblioteket
8/17/2020 11:00:00 AM
View

Kan arkiva forandre historia? Fagseminar: Frå kvinneliv til historieformidling
Arrangør: Nasjonalbiblioteket og Kilden kjønnsforskning.no Er det lettare å finne historier om menn enn om kvinner i arkiva? Er det tilfeldig, eller handlar det om merking og struktur? Kva slags historier gøymer seg i arkiva, og korleis kan ein løfte dei fram? Marit Paasche, Sigrid Lien og Cathrine Baglo har brukt og forska på arkiva og snakkar no om erfaringane sine. Kilden kjønnsforskning.no presenterer kvinnehistorie.no i ny drakt, kvinnehistorieformidlarar snakkar om arbeidet sitt, og Nasjonalbiblioteket viser fram materiale om gløymde historier i arkiva. Biblioteket i Læseforening for Kvinder. Foto: Eyjolfsson. Eigar: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
1/21/2020 11:30:00 AM
View

Kompleksitet og komprimering. Bilder som kilder
Seminaret tar sikte på å undersøke visuelle fortellerteknikker i eldre religiøse bilder og vår tids nyhetsgrafikk. Bilder og diagrammer brukes i effektiv formidling av kompleks og omfattende informasjon. Hvordan kan visualiseringer gi overblikk og rask forståelse og samtidig invitere til fordypning? Frida Forsgren, førsteamanuensis i kunsthistorie ved Universitetet i Agder, ser Leon Battista Albertis teori om sentralperspektivet i forhold til organisering av gester, figurgrupper og følelser i komplekse kirkeromdekorasjoner på 1400- og 1500-tallet. Martin Engebretsen er professor i språk og kommunikasjon ved samme universitet. Han snakker om hvordan hypertekst og datavisualisering som fortellerform i nyhetsmedier krever nye former for visuell lesekompetanse i befolkningen. Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
12/4/2019 1:00:00 PM
View

Kunst som vekker. Mette Newth – forfatter og aktivist
Dagsaktuelle temaer som natur, kultur og urfolksrettigheter i Arktis, Australia, Amazonas eller Sápmi har vært gjenstand for Mette Newths engasjement i årtier. Dette gjenspeiler seg i hennes betydningsfulle litteratur. Nå har forfatteren gitt sitt mangfoldige arkiv til Nasjonalbiblioteket, og dette markeres med et fagseminar. Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande tar for seg forfatterskapet, mens forfatter og journalist John Gustavsen presenterer aktivisten Newth. Mette Newth selv samtaler med datteren Hege Newth. Program 13.00 – 13.05: Velkommen ved Johanne Ostad, Nasjonalbiblioteket 13.05 – 13.30: «Mette Newth – forfatter, illustratør og oversetter» ved Anne Kristin Lande, Nasjonalbiblioteket 13.30 – 13.55: «Lyset ler av mørkets gjerninger» ved John Gustavsen, forfatter og journalist 13.55 – 14.15: Pause 14.15 – 15.00: Mette Newth i samtale med Hege Newth
Nasjonalbiblioteket
10/29/2019 12:00:00 PM
View

Kvinnenes kritikk i det moderne gjennombrudd. Fagseminar: Om Hanna Butenschøn, Mathilde Schjøtt, Amalie Skram og Gina Krog
Arrangør: Det norske språk- og litteraturselskap og Nasjonalbiblioteket Dette fagseminaret setter søkelyset på noen av kvinnene som var sentrale i det moderne gjennombruddet på 1800-tallet. De har fått lite plass i litteratur- og kritikkhistorien, selv om mange av dem var aktive debattanter, kritikere, forfattere og skribenter. Det blir innlegg ved Jorunn Hareide, Irene Iversen, Ståle Dingstad og Marius Wulfsberg. Seminaret arrangeres i samarbeid med Det norske språkog litteraturselskap i anledning en ny tekstkritisk utgivelse av Butenschøns litterære essay ved Jorunn Hareide. Det blir framvisning av originalmateriale. Hanna Butenschøn, malt av Asta Nørregaard ca. 1890. Eier: Norsk Portrettarkiv, Riksantikvaren
Nasjonalbiblioteket
3/9/2020 1:00:00 PM
View

Landskonferanse foto 2019: UNDERVEIS - dag 1
Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 På konferansen vil man se nærmere på norsk fotohistorie i perioden fra 9. april 1940 til 22. juli 2011, og på hvordan fotografiet inntar en stadig mer sentral posisjon i samfunnsutvikling og kultur. Hvordan kan denne historien forstås og fortelles? Og hvordan har fotografiet bidratt til å forme vår verden? Med bl.a. filmskaper Erik Poppe, fotografer og forskere.
Nasjonalbiblioteket
10/15/2019 10:00:00 AM
View

Landskonferanse foto 2019: UNDERVEIS - dag 2
Norsk fotohistorie 9. april 1940 til 22. juli 2011 På konferansen vil man se nærmere på norsk fotohistorie i perioden fra 9. april 1940 til 22. juli 2011, og på hvordan fotografiet inntar en stadig mer sentral posisjon i samfunnsutvikling og kultur. Hvordan kan denne historien forstås og fortelles? Og hvordan har fotografiet bidratt til å forme vår verden? Med bl.a. filmskaper Erik Poppe, fotografer og forskere.
Nasjonalbiblioteket
9/6/2019 7:00:00 AM
View

Landskonferanse foto 2020 – Historiske utfordringer
Arrangementet er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og Preus museum. På årets landskonferanse vil vi fokusere på dagsaktuelle utfordringer når det gjelder presentasjon og formidling av historisk fotomateriale i ABM-institusjonene. Vi vil blant annet se nærmere på de store kartleggingsprosjektene fra slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet og videre på hvordan vi i dag kan eller bør oppdatere og vitalisere formidlingen av fotografier i samlingene og arkivene våre som viser urfolk. I vår norske kontekst står det samiske sentralt i denne tematikken.
Nasjonalbiblioteket
10/1/2020 8:00:00 AM
View

Libraries in the sky. IFLA Conference
Large-scale collaboration strategies and infrastructures to enhance the use of digital heritage collections In many countries, libraries have worked together to enhance the visibility of their national heritage through a national digital library. In Europe, Europeana is the continental digital library, and humanity as a whole has a World Digital Library to discover its most precious treasures. Now the time has come to reinforce and expand these collaborative initiatives over the cloud, to foster new research opportunities and include born digital documents as well. New kinds of collaborations, large-scale or international, are now needed. Tools like IIIF are becoming standards which must be mastered by librarians, and Research Infrastructures are being created which demand the expertise of librarians on their collections and on information management. Born-digital documents represent new challenges that probably need to be addressed collaboratively, and solutions are still to be found. CONFERENCE PROGRAMME 09:00: Coffee, welcome and opening: Hege Stensrud Høsøien, National Library of Norway Helen Vincent, Chair of IFLA RBSC section 09:30–10:30 Digital Discovery of Cultural Heritage Treasures V. Zupan: Legacy Treasure of the “Svetozar Markovic” university library in Belgrade: Experience from a Digital Environment P. Granholm: Manuscripta – a Digital Catalogue of Manuscripts in Sweden 10:30–10:45 Coffee break 10:45–12:00 Large-scale collection development, discovery and access E. MacGlone: Development of a UK sports collection for the UK Legal Deposit Web Archive J. Simmons: Global Discovery of Special Collections and Archives via the SNAC A. Baillot, F. Vignale: Exploring the cultural heritage of reading: the READ-IT project 12:00–13:00 Lunch 13:00–14:30 Improving access through technology: user experience and IIIF A. Angeletaki: Archives and libraries brought into the 21st century through the use of technology. Lessons learned and challenges to reflect upon. M. Mcgrattan: Digirati: cloud-based infrastructure and services for digital content delivery and content enrichment, centred around the use of IIIF and other open APIs S. Brumfield and J. Howard: Round Trip to Paradise: using IIIF library systems and crowd sourcing platforms. 14:30-14:45 Coffee break 14:45–15:15 Sharing and using collections digitally R. Mouren: The ReACH Project: Promoting universally the Reproduction, storage and sharing of works of Art and Cultural Heritage through digital technologies R. Di Cresce and A. Bolintineanu: Using IIIF to Teach Rare Books, Special Collections and Digital Humanities 15:15–16:15 Open session for comments and conclusion, chaired by Helen Vincent
Nasjonalbiblioteket
4/12/2018 7:00:00 AM
View

Med litteraturen som døråpner – veien videre for språkkafeer
Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo, vil nakke om hvorfor vi skal lese litteratur. Vi vil få eksempler fra Bergen offentlige bibliotek og Tøyen bibliotek om hvordan de driver sine språkkaféer. Veronica Salinas har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Ettermiddagen er viet Kjersti Børsum, som er religions- og samfunnsviter og daglig leder av veiledningstjenesten Inspirert AS. Hun vil lede oss gjennom sin presentasjon om flerkulturell kommunikasjon i praksis: Er det sant at litteratur forebygger mismot, magevondt og forvirring når man er i en sårbar livssituasjon? Er biblioteket egentlig en forkledd helsestasjon? Har bibliotekarene en nøkkelrolle i integreringsarbeidet og bør de derfor veies på gullvekt? 09.30 – 10.00: Hvorfor lese litteratur? Foredrag av Per Thomas Andersen, professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo 10.00 – 10.20: Frivillig Norge Hvordan kan bibliotekene samarbeide med organisasjonene for å bidra til å gjøre frivilligheten mer tilgjengelig for de som ellers ikke blir spurt? Nancy Herz fra Frivillig.no kommer for å snakke om viktigheten av å spørre alle! 10.20 – 10.40: «Jeg elsker språkkafé!» – Erfaringer fra arbeid med språkkaféer på Bergen Offentlige Bibliotek Lillann Kvalheim Bue – fagkonsulent/bibliotekar Leikny Hovda- prosjektkoordinator/formidler 10.40 – 11.00: Språkkafeer på Tøyen – erfaringer og muligheter v/ Silje Bjerke Deichman Tøyen har lang erfaring med språkkafé, og har i dag tre ulike språkkafeer på biblioteket. Hva har vært viktig for å få språkkafeene til å fungere, og hva er de største utfordringene? Hvilke varianter av språkkafé har vært prøvd, og hvordan tenker vi konseptet språkkafé kan utvikles videre? 11.00 – 11.10: Pause 11.10 – 11.50: Å møtes gjennom litteratur (prosjekt i regi av Leser søker bok) v/Veronica Salinas Litteraturen har en egen evne til å vekke tanker, minner og engasjement hos mennesker på tvers av språk, kultur, alder og referanser. Veronica Salinas (rådgiver i Leser søker bok) har brukt litteratur som en ressurs inn i språkkafeer i mange år. Nå har hun skrevet et hefte om fordelen med å bruke litteratur og konkrete tips til hvordan du som arrangør kan bruke bøker for å få i gang en god samtale. Møt Veronica i samtale med Hanna Bovim Bugge. I samarbeid med Leser søker bok.
Nasjonalbiblioteket
4/25/2019 7:30:00 AM
View

Nasjonalromantisk oppdaging av Sogn. Bjørn Sverre Hol Haugen om reisa til Flintoe og Munthe
I år er det 200 år sidan kunstnaren Johannes Flintoe følgde med venen, løytnant Gerhard Munthe, til foreldreheimen hans i Luster i Indre Sogn. Inntrykka Flintoe fekk på denne reisa, og kunsten han skapte, blei opptakta til nasjonalromantikken. Bjørn Sverre Hol Haugen presenterer i dette føredraget miljøet Flintoe møtte i Sogn, samt verknader denne kunstreisa fekk for ettertida. Hol Haugen er kulturhistorikar, fyrstekonservator ved Anno Museum og fyrsteamanuensis II ved Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
12/3/2019 12:00:00 PM
View

Naturvitenskapelige illustrasjoner
Har forholdet mellom fakta, forenkling og fiksjon endret seg i visualiseringer av planter og dyr gjennom tidene? På hvilke måter kan framstillinger av dyr være en kilde til sin samtids kunnskap og ideologier? Jørn Hurum er paleontolog ved Naturhistorisk museum i Oslo. Med utgangspunkt i bokillustrasjoner snakker han om hvordan dinosaurer og andre fossiler gjennom 455 år har blitt framstilt, fra syndflodens ofre til populærkulturelle ikoner. Zooøkolog og barnebokforfatter Sara Östlund Nilsson ved Nasjonalbiblioteket ser på fagbøker, før og nå. Illustrasjonene er forenklinger som gjør at vi skal se og forstå virkeligheten bedre, men hvordan kombineres vitenskapelig korrekthet med fantasi? Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
6/10/2020 8:45:50 PM
View

Norske språkpionerar. Generasjonen som reiste ut i verda
Sjeldne språk, framande kulturar, strabasiøse reiser – dette er berre nokre få stikkord frå det oppsiktsvekkjande arbeidet til ein heil generasjon norske språkforskarar. Dei skaffa oss unik innsikt i land som no, hundre år seinare, pregar nyheitene. I dette fagseminaret kastar professor Kari Aga Myklebost lys over Olaf Broch sitt arbeid og hans innverknad i Russland, professor Jan Erik Rekdal ser på Carl Marstrander si forsking frå Irland, og filolog Amund Bjørsnøs presenterer Georg Morgenstierne sin dokumentasjon av minoritetsspråk i Austen. Originalmateriale frå forskarane blir også vist fram. Seminaret er del av serien «Språk i arkiva» Kva er språk? Kva makt har språk? Kva fortel språk om oss? I Nasjonalbibliotekets arkiv og samlingar finn ein skildringar av språk som ikkje lenger er i bruk, biblar på latin, lovtekster på dansk og eventyr på samisk og santalsk. Kva fortel kjeldene om landet vårt, om språket vårt, og om oss? I 2018 arrangerer Nasjonalbiblioteket ei rekkje fagseminar der forskarar brukar dette materialet for å forstå meir om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
9/4/2018 11:00:00 AM
View

Norske utvandrere i USA. Seminar om digitale metoder i migrasjonsforskning
Hva betød lokal tilhørighet og opprinnelsessted for norske innvandrere i USA? Hvordan kan digitale forskningsmetoder bidra med ny innsikt om disse innvandrernes identitet? Kan bruk av for eksempel Jupyter Notebook gjøre det enklere for forskere å komme opp med en egen fortelling om sine funn? I dette åpne seminaret demonstreres mulighetene for å kombinere statistiske data samt geo- og tekstdata for å studere norsk-amerikansk migrasjon. Med forskningsbibliotekarene Jana Sverdljuk, Lars G. Johnsen og dr.art. i etniske studier og migrasjonshistorie, Terje Joranger.
Nasjonalbiblioteket
10/19/2018 8:00:00 AM
View

Offentleg fotografi - del 4. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar.
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/24/2020 4:16:27 PM
View

Offentleg fotografi -del 2. Fotografisk mangfald i publiserings- og kunnskapsprosessar
Fotografiske teknologiar og bilete blir stadig meir sentrale og synlege i kultur- og samfunnslivet utover på 1900-talet og fram mot vår tid. Med auka omfang følgjer større definisjonskraft, som gjer det vesentleg å forstå korleis fotografi grip inn i offentleg meiningsdanning og bidreg til felles kunnskap og forståing. Den 18. og 19. november inviterer forskingsprosjektet «Norsk fotohistorie fra 9. april 1940 til 22. juli 2011» til fagseminaret «Offentlig fotografi». Seminaret blir arrangert av Nasjonalbiblioteket i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.
Nasjonalbiblioteket
11/18/2020 8:47:00 PM
View

Om «de andre» i arkivene. Fagseminar
I private arkiver dokumenterer vi oss selv. En del av dette er også omtale av andre mennesker og tiden vi lever i. Men noen grupper finnes det mye mer om enn av. Hvem er dette? Og hvordan snakker vi om dem? Forsker Lill-Ann Körber tar for seg en norsk embetsmanns beskrivelse av slaver i en dansk-norsk koloni, mens forskningsbibliotekar Johanne Ostad ser på brevene om og av den første døvblinde personen som lærte å snakke, Ragnhild Kåta. Historiker Lars Lien avslutter med omtalen av jøder i norsk presse i årene 1905–1925. Seminaret er en en del av serien «Språk i arkiva», der forskere bruker arkivmateriale for å forstå mer om språk, makt og identitet.
Nasjonalbiblioteket
10/30/2018 12:00:00 PM
View

Omflakkande liv og skjulte skjebnar. Slektshistorieverkstad
Innimellom kjem slektsforskarar over personar som ikkje er heilt A4. Omstreifarar og lausgjengarar, fattigfolk og småkriminelle. Dei som fell utanfor i samfunnet, fell også ofte utanfor i dei vanlege kjeldene slektsforskarane går til. Heldigvis blir stadig fleire kjelder som kan kaste lys over livet utanom normalen, tilgjengelege. Ved å bruke ressursar som Lokalhistoriewiki, Nettbiblioteket og Historisk befolkningsregister kan mykje løysast, og det kan leie oss vidare til rett arkiv. På dette seminaret blir du kjend med nokre interessante menneske frå fortida, og du får innblikk i metodane som er brukte for å finne dei og dokumentere livet deira. Frå Kristiania politikammers forbryteralbum 1913–1915. Foto: Kristiania politi / Digitalarkivet
Nasjonalbiblioteket
2/11/2020 1:00:00 PM
View

P – som plakat. Digitalt fagseminar.
De fire p-ene har alltid vært plakatens oppgaver – godt hjulpet av psykologien. Midlene plakaten velger for å få oppmerksomhet i det offentlige rom, forteller hva som er tabu, hva som faller i smak, og hvor mye mangfold et samfunn tåler. Hvordan preger plakaten offentligheten? Kan den forandre normer? Tone Hadler Olsen og Inger Gilje Sporaland fra Norsk Digital Læringsarena ser på plakater som læremiddel i undervisning, produktreklame og pedagogikk, mens Nasjonalbibliotekets Martina Gaux snakker om plakater som propaganda og protest. Fagseminaret er spilt inn fra foredragsholdernes datamaskiner hjemmefra. Bildetekst: «Olje eller fisk», plakat av Terje Roalkvam. Eier: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
4/21/2020 1:57:37 PM
View

Roboter, spøkelser og barndom. Philip Newth og hans fantastiske univers
Bøkene om roboten Matilda har underholdt barn i nærmere 40 år. Matildas «far», Philip Newth, har nå gitt arkivet sitt til Nasjonalbiblioteket, og med utgangspunkt i dette vil han snakke om forfatterskapet sitt. Newth blir også intervjuet av Eirik Newth – sønn, astrofysiker og forfatter. For første gang deler han scenen med sin far! Forskningsbibliotekar Anne Kristin Lande gir en gjennomgang av Newths omfattende forfatterskap for barn og unge. Under seminaret vises unikt materiale fra arkivet.
Nasjonalbiblioteket
3/19/2019 12:00:00 PM
View

Saman om lesing. Haakon Nyhus-seminaret 2018
Med Haakon Nyhuus-seminaret 2018 ynskjer Nasjonalbiblioteket saman med Sogn og Fjordane fylkesbibliotek å synleggjere utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom folkebibliotek og skule. Ulike prosjekt vert presenterte for å dele kunnskap og for å vise kva utfordringar og moglegheiter som finst. Lesing står sentralt, og erfaringskonferansen vil slik også vere ei førebuing til Bokåret 2019. Deltaking på seminaret er gratis, lunsj inkludert. Arr: Sogn og Fjordane fylkesbibliotek i samarbeid med Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket
11/29/2018 9:00:00 AM
View

Seminar om EUs automatiske oversettelsestjeneste eTranslation
Flerspråklighet er en kjerneverdi for Europa, men skaper også barrierer i en verden hvor stadig mer informasjon utveksles over landegrenser. Automatisk oversettelse kan bidra til å overvinne disse barrierene og muliggjøre et virkelig flerspråklig Europa. Norge deltar i den digitale delen av EUs infrastrukturprogram Connecting Europe Facility. Et av tilbudene i programmet er eTranslation, som kan brukes av offentlig administrasjon i EØS-området. Seminaret viser hvordan eTranslation kan brukes i daglig arbeid, og diskuterer hvordan offentlige virksomheter i Norge kan styrke det norske språkets funksjonalitet i eTranslation ved å dele språkdata. Seminaret foregår på norsk og engelsk. For mer informasjon og påmelding, se: lr-coordination.eu/no/l2norway Arr: European Language Resource Coordination (ELRC) og Nasjonalbiblioteket.
Nasjonalbiblioteket
11/20/2018 9:00:00 AM
View

Skremme- og trøstebilder - Fagseminar
Religiøse bilder som kobles til politiske hendelser eller menneskers sorg og glede har gjennom tidene både forsterket frykt og gitt trøst. Kunsthistoriker Oddbjørn Sørmoen har arbeidet med religiøs kunst og arkitektur hos Riksantikvaren og English Heritage. Nå ser han på folkelige religiøse bilder som fra slutten av 1800-tallet ble hengt opp på bedehusvegger og i private hjem. Historiker Bente Lavold fra Nasjonalbiblioteket diskuterer bilder og kart som politiske verktøy i kirkebiblene som nordiske reformasjonskonger trykket på 15- og 1600-tallet. Hva er sammenhengen mellom apokalyptiske dyr i biblene og propagandabrosjyrer om tyrkernes grusomheter? Seminaret er en del av fagseminarserien «Bilder som kilder». Fagserien undersøker hvordan bilder i ulike medieformer kan brukes som kilder. Temaet belyses så vel teoretisk som konkret med utvalgte visuelle kilder.
Nasjonalbiblioteket
12/4/2017 1:00:00 PM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 1
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program Onsdag 5. juni 10.00–10.10 Åpning v/Hege S. Høsøien, avdelingsdirektør Fag og forskning, Nasjonalbiblioteket 10.10–10.50 Anniken Greve, Universitetet i Tromsø: Om stedets filosofi. 10.50–13.00 Sesjon 1: Forfatteren i det lokale Janke Klok, Rijksuniversiteit Groningen: Norske forfatteres Feminapolis ved fire av dem. Marianne Egeland, Universitetet i Oslo: «Bjørnsons aand lever – og sterkest paa Aulestad.» Dag Hundstad, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Krag, Scott og den litterære iscenesettelsen av Sørlandet. 13.00–14.00 Pause 14.00–15.00 Sesjon 2: Lokalsamfunnet i verket Samtale mellom Jan Inge Sørbø, Høgskulen i Volda, og Ingar Sletten Kolloen, Høgskolen i Innlandet. Ledet av biograf og historiker Arnhild Skre. 15.00-15.30 Diskusjon
Nasjonalbiblioteket
6/5/2019 8:00:00 AM
View

Sted, fiksjon og historie. Konferanse - dag 2
Litteratur former steder, og steder former litteratur. I forbindelse med Bokåret 2019 inviterer Norsk lokalhistorisk institutt ved Nasjonalbiblioteket til en todagers konferanse. Her vil vi ta opp forholdet mellom forfatter, verk og lokalsamfunn, samt relasjonen mellom historieskrivning og fiksjon. Medvirkende: Sumaya Jirde Ali, Gaute Heivoll, Sigmund Løvåsen, Arnhild Skre, Ingar Sletten Kolloen, Hilde Gunn Slottemo, Ola Svein Stugu, Hans P. Hosar, Dag Hundstad, Anniken Greve, Jan Inge Sørbø, Janke Klok, Marianne Egeland og Magnus Nilsson. Onsdag kl. 10.00–15.30. Torsdag kl. 09.30–15.00 Program 09.30–10.00 Introduksjon til dagens program Opplesning v/forfatter Sigmund Løvåsen 10.00–12.00 Sesjon 3: Den sosiale følelsen av sted Sumaya Jirde Ali, forfatter og samfunnsdebattant: Frivillig og ufrivillig representasjon. Magnus Nilsson, Malmö universitet: Den sociala känslan för plats i svensk arbetarlitteratur. Ola Svein Stugu, NTNU (emeritus): Det store hamskiftet mellom fiksjon og faghistorie. 11.45–12.45 Pause 12.45–14.30 Sesjon 4: Fiksjon og virkelighet Gaute Heivoll, forfatter: Tekstens forankring Hilde Gunn Slottemo, Nord universitet: «… så bann på det er sant!” Om fiksjon, forskning og akademiske bukkeritt. Hans P. Hosar, Norsk lokalhistorisk institutt, Nasjonalbiblioteket: Patriarkatet i Katthult, Yoknapatawpha og nokre andre stader… 14.30–15.00 Oppsummering v/Arnhild Skre
Nasjonalbiblioteket
6/6/2019 7:30:00 AM
View

Talegjenkjenning på norsk. Innspillseminar om talegjenkjenning og maskinlæring på norsk
Det finnes i dag store mengder digitalt materiale i statlige institusjoner. Dette materialet kan brukes til å lage akustiske modeller og språkmodeller for norsk talegjenkjenning. Hvordan kan dette arbeidet gjennomføres, og kan en slik satsing hjelpe markedsaktører til å lage bedre taleteknologiske tjenester for norsk? Hvem kan ta ansvaret? Er det statens oppgave å sikre norsk talegjenkjenning? Språkrådet og Nasjonalbiblioteket ønsker med dette seminaret å løfte frem og diskutere disse problemstillingene.
Nasjonalbiblioteket
9/18/2019 8:00:00 AM
View

The Hermeneutics of Bibliographic Data and Cultural Metadata - part 1
Dette er et webinar i Zoom. Bibliografiske data som blir akkumulerte gjennom hundreår med katalogiserings- og registreringsarbeid ved fag-, forskings- og folkebibliotek, er ein lite undersøkt kjelde til kunnskap. Framveksten av digital humaniora har stimulert til datadriven forsking på bibliografier. Denne konferansen bringer saman forskarar frå inn- og utland som vil diskutere bibliografisjangeren frå heilt nye perspektiv og demonstrere innovative metodar for å analysere bibliografiske datasett. Innlegg ved Mikko Tolonen, Andrew Piper, Sissel Furuseth, Nils Pharo, Trond Aalberg, Elise Conradi, Oddrun Ohren, Lars Johnsen og Jens-Morten Hanssen.
Nasjonalbiblioteket
11/6/2020 12:39:00 PM
View

The Hermeneutics of Bibliographic Data and Cultural Metadata - part 2
Dette er et webinar i Zoom. Bibliografiske data som blir akkumulerte gjennom hundreår med katalogiserings- og registreringsarbeid ved fag-, forskings- og folkebibliotek, er ein lite undersøkt kjelde til kunnskap. Framveksten av digital humaniora har stimulert til datadriven forsking på bibliografier. Denne konferansen bringer saman forskarar frå inn- og utland som vil diskutere bibliografisjangeren frå heilt nye perspektiv og demonstrere innovative metodar for å analysere bibliografiske datasett. Innlegg ved Mikko Tolonen, Andrew Piper, Sissel Furuseth, Nils Pharo, Trond Aalberg, Elise Conradi, Oddrun Ohren, Lars Johnsen og Jens-Morten Hanssen.
Nasjonalbiblioteket
11/6/2020 2:31:57 PM
View

Å stille ut litteratur og forfattere. Fagseminar
Hvorfor besøker vi utstillinger om forfattere og litteratur? Det finnes flere og flere forfattermuseer og forfattersentre i Norge, og bibliotekene lager regelmessig litteraturutstillinger. Er vi først og fremst opptatt av forfatterens liv eller forfatterens tekster når vi besøker slike utstillinger? Kan slike utstillinger brukes som møtesteder og bidra til et demokratisk samfunn? Hvilke strategier bruker museer, sentre og biblioteker når de stiller ut litteratur og forfattere, og hvorfor? Program 13.00-13.20: Elizabeth Beanca Halvorsen (forfatter) leser fra En landsbylege i Kafkas dødsværelse 13.20-13.40: Om forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums). Ulrike Spring (historiker, Høgskulen på Vestlandet/Universitetet i Oslo) 13.40-14.00: Om Nasjonalbibliotekets litterære utstillinger 1999-2019. Arthur Tennøe (seksjonleder, Nasjonalbiblioteket) 14.00-14.20: Om forfattersentrer som steder for viten og deltakelse. Inger Undheim (direktør, Garborgsenteret) 14.20-14.40: Om utstillingsstrategier på forfattermuseer og forfattersentrer. Thea Aarbakke (museolog, Høgskulen på Vestlandet): 14.40-15.00: Pause 15.00-16.00: Paneldiskusjon. Thea Aarbakke, Inger Undheim, Ulrike Spring, Anka Ryall (litteraturviter, Universitetet i Tromsø), Johan Schimanski (litteraturviter, Universitetet i Oslo). Samtalen ledes av Arthur Tennøe. Seminaret arrangeres i samarbeid med forskningsprosjektet TRAUM (Transforming Author Museums), som gjennomføres av Høgskulen på Vestlandet / Universitetet i Oslo.
Nasjonalbiblioteket
5/28/2019 11:00:00 AM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry