Channel - Eksterne arrangører
Arrangementer fra ekstern arrangører
4/2/2019 8:40:01 AM

Channel Videos

Digitalisering + møteplass = sant? Åpent seminar om forskningsprosjektet ALMPUB
Arrangement 8. mai kl. 9.30 Arrangør: OsloMet og Nasjonalbiblioteket Arkivene, bibliotekene og museene har alltid vært institusjoner for offentlighet. Endrer digitaliseringen disse institusjonenes rolle og oppgaver i så måte? I tilfelle ja – hvordan? Dette kan vi si er hovedtemaet for forskningsprosjektet ALMPUB. ALMPUB er finansiert av Norges forskningsråds KULMEDIA-program, som skal utforske kulturinstitusjonenes og medienes situasjon under nye teknologiske og økonomiske betingelser. Målet er at forskningen i prosjektet skal være nyttig for og bidra til utviklingen av praksisfeltene. Den 8. mai inviterer prosjektet derfor til et åpent seminar. Program 0930 – 1000: Keynotetale - ABM-institutioner i en ny offentlighed: opgaver, dilemmaer, muligheder. Jens Thorhauge, mangeårig direktør for Bibliotek- og mediestyrelsen i Danmark 1000 – 1020. Digitaliseringsimperativet - helliggjøringen av teknologi i kulturpolitikken på ABM-feltet. Forsker Erik Henningsen NIBR – OsloMet - storbyuniversitetet og 1. amanuensis Håkon Larsen, Høgskolen Innlandet 1020 – 1040 Implementering av digitaliseringspolitikken på ABM-feltet. Forsker Sigrid Stokstad, NIBR- OsloMet - Storbyuniversitetet 1040 – 1100 Digitale offentligheter på ABM-feltet og forholdet amatører – profesjonelle. Forsker Erik Henningsen, NIBR – OsloMet - storbyuniversitetet og 1. amanuensis Håkon Larsen, Høgskolen Innlandet 1100 – 1200: Paneldebatt 1200 – 1300: Lunsj Del 2, etter lunsj, har fokus på ABM-institusjonene som møteplasser. 1300 – 1320: ABM - Fra slægtskab til konvergens? Lektor Casper Hvenegaard Rasmussen, Institutt for informationsstudier, Københavns universitet. 1320 – 1340: A model for understanding libraries, archives and museums as public sphere institutions. Koizumu Masanori, gjesteforsker ABI – OsloMet - storbyuniversitetet 1340– 1400: Folkets bibliotek. En etnografi fra Deichmans filialer i Oslo øst og vest. Postdoktor Cicilie Fagerlid, Institutt ABI – OsloMet - storbyuniversitetet 1400 – 1420: Pause 1420 - 1500: Aktiviteter på biblioteket - mod en ny terminologi? Lektor Henrik Jochumsen, Institutt for informationsstudier, Københavns universitet 1500 – 1520: Bibliotek, arkiv og museer som arenaer for offentlighet. Resultater fra en surveyundersøkelse. Professor Ragnar Audunson, ABI – OsloMet - storbyuniversitetet 1540 – 1545: What’s in it for us? Oppsummering fra praksisfeltet
Nasjonalbiblioteket
5/8/2018 7:30:00 AM
View

I kampens glede. Peter Normann Waage om André Bjerkes liv og verk
Arrangement 8.mai kl. 18.00 I år ville dikteren, essayisten, gjendikteren, polemikeren og riksmålsforkjemperen André Bjerke fylt 100 år. Med utgangspunkt i sin kulturhistoriske biografi André Bjerke. I kampens glede vil forfatter, frilansjournalist og foredragsholder Peter Normann Waage i kveld se nærmere på noen aspekter ved Bjerkes liv og virke. 1950-årene var et tiår med store og til dels voldsomme kulturdebatter. Waage vil gi et riss av bakgrunnen for kulturkampene og presentere Bjerkes bidrag – i tillegg til å gi dikteren den oppmerksomhet han fortjener. Foredraget kommenteres av Helene Uri.
Nasjonalbiblioteket
5/8/2018 4:00:00 PM
View

«Reformasjonen uten folk». Boklansering
St. Olav forlag inviterer til Oslo-lansering av Henning Laugeruds bok «Reformasjon uten folk – det katolske Norge i før- og etterreformatorisk tid». Øyunn Groven Myhren regnes blant Norges beste folkemusikere og kvedere og som landets kanskje fremste Draumkvedet-sanger. Henning Laugerud er førsteamanuensis i kunsthistorie med faglig tyngdepunkt innen områdene europeisk middelalder samt 1500- og 1600-tallets europeiske kultur- og idéhistorie. Kristin B. Aavitsland er kunsthistoriker og professor ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. Henrik Von Achen er professor i kunsthistorie og fagdirektør ved Universitetsmuseet i Bergen. Joar Haga er førsteamanuensis i kirkehistorie ved Vid vitenskapelige høgskole i Stavanger og reformasjonsforsker. Øystein Rian er historiker og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Reformasjonen ble i Norge gjennomført som et kongelig dansk pålegg i 1536/-37. Fra da av skulle staten og dens borgere i det dansk-norske dobbeltmonarki bekjenne seg til den evangelisk-lutherske tro. Trosskiftet hang sammen med tap av nasjonal selvstendighet og kom som en omveltning uten forankring hverken i det folkelige eller i det nasjonale. Det var først fra 1537 at reformasjonsarbeidet startet, og dette var en lang prosess som kanskje ikke ble avsluttet før på 1800-tallet. Religionsskiftet dikterte et brudd med de religiøse og kultu­relle praksiser og forestillinger som gjennom mer enn fem århundrer var blitt en innleiret del av folkets virkelighetsforståelse. Disse lot seg ikke uten videre utrydde. De hadde et langt etterliv hos befolkningen, men ble av den nye kulturelle og religiøse eliten omfortolket og utdefinert som overtro og trolldom. Motstanden mot reformasjonens innføring var både et grasrot­fenomen og et nasjonalt og kirkelig prosjekt ledet av Norges siste erkebiskop, Olav Engelbrektsson. Senere ble Norge en del av Romas motreformatoriske strategi, alt mens befolkningen i mangt og meget fortsatte å praktisere sin tro på «gamle­måten». Arrangør: St. Olav forlag
Nasjonalbiblioteket
2/15/2019 5:00:00 PM
View

Arbeiderklassens vekst og fall? – om arbeid, klasse og den nye, store usikkerheten
Arrangør: Institutt for arkeologi, konservering og historie (UiO) For 150 år siden var arbeidere blant de mest utsatte i det norske samfunnet: De var uten stemmerett og uten lovmessig vern i et brutalt arbeidsliv. Noen få tiår inn på 1900-tallet hadde dette endret seg dramatisk. Nå var de norske arbeidene blitt en samfunnsgruppe med kraft og virkemidler til påvirkning av egen arbeidshverdag og egne liv: Ved å organisere seg som fellesskap var de blitt en maktfaktor. I sin nyeste bok, Arbeid og klasse. Historiske perspektiver, tar historiker Knut Kjeldstadli leserne med inn i forutsetningene for dette utviklingsløpet og stiller spørsmål om hvor den organiserte arbeiderbevegelsen er på vei i dag. Hva har ført arbeiderne, som på ingen måte er en enhetlig gruppe, sammen? Hvordan har dette samholdet blitt holdt ved like? Hvem har blitt holdt utenfor? Og hva risikerer vi om dette fellesskapet går i oppløsning? Kjeldstadli møter sosiolog Jørn Ljunggren, rådgiver i Fellesforbundet Line Eldring og rådgiver i LO Jonas Bals til en samtale om arbeid, klasse og den store, nye usikkerheten. Samtalen ledes av historiker Trine Rogg Korsvik.
Nasjonalbiblioteket
11/14/2018 5:30:00 PM
View

Audio, analysis and applications. Fagseminar
Arrangement 4. mai kl. 13.00 I samband med samarbeidsprosjektet SoundTracer inviterer Nasjonalbiblioteket og Institutt for musikkvitskap (UiO) til eit fagseminar om ny søketeknologi og lyddatabasar. SoundTracer fokuserer på bruk av handrørsler til søking og navigering, og er forankra i skjeringspunktet mellom musikkvitskap, kognisjon og informatikk. Blant innleiarane er professor Meinard Müller ved Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg, førsteamanuensis Alexander Refsum Jensenius (UiO) og forskar Olivier Lartillot (UiO). Seminarets arbeidsspråk er engelsk.
Nasjonalbiblioteket
5/4/2018 11:00:00 AM
View

Danser i gammel stil. Tonestykker og gamle danser av Per Bolstad
Arrangør: Aksent plateselskap Fremført av Arvid Engegård, Håvard Svendsrud og Svein Haugen. Per Bolstad sr. (1875–1967) er med sine 600 komposisjoner en av de mest produktive tonekunstnerne i norgeshistorien. Hans produksjon omfatter først og fremst «danser i gammel stil», med valsen «Fagre Stryn» som den mest kjente. Ukjent for de fleste er at Bolstad også skrev en rekke konsertstykker for solofiolin. Et utvalg av disse er nå bearbeidet og innspilt på plate av trioen Arvid Engegård (fiolin), Svein Haugen (kontrabass) og Håvard Svendsrud (trekkspill). Platen slippes denne kvelden.
Nasjonalbiblioteket
4/1/2019 5:00:00 PM
View

Debattmøte om samstemthet for utvikling. Dilemma i skjæringspunktet mellom utviklingspolitikk og annen norsk politikk.
Arrangement mandag 14. mai kl. 13.00 Arrangør: Norad Norsk utviklingspolitikk skal styrke og fremme utviklingslandenes sosiale, økonomiske og politiske utvikling. Annen norsk politikk skal fremme norske interesser. I dette skjæringspunktet kan det oppstå dilemma: Det som tjener Norges interesser, kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt. Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en evaluering som ser på hvordan Utenriksdepartementet arbeider for å sikre at norsk politikk er samstemt for utvikling, og ikke motvirker globale utviklingsmål. Evalueringen etterlyser en tydeligere formalisering og en mer åpen debatt rundt håndtering av dilemma og prioriteringer som Norge står overfor. Evalueringsavdelingen vil presentere innholdet i rapporten og inviterer til debatt om hvordan vi kan ha mer åpenhet om dilemma som kan oppstå mellom utviklingspolitikk og andre norske politikkområder. Program: Presentasjon av rapporten Evaluation of Norwegian efforts to ensure policy coherence for Developmentog Evalueringsavdelingens anbefalinger Paneldebatt: Hvordan kan vi få en åpen debatt om håndtering av dilemma i utviklingspolitikken? Nikolai Astrup, Utviklingsminister Anne-Marie Helland, Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Bård Vegar Solhjell, Generalsekretær i Verdens Naturfond (WWF) Nikolai Hegertun, stipendiat ved Senter for Utvikling og Miljø Ordstyrer: Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe
Nasjonalbiblioteket
5/14/2018 11:00:00 AM
View

Dei norske stavkyrkjene. Byggekunst i verdsklasse
Arrangør: Riksantikvaren Stavkyrkjene er unike i konstruksjon, materialbruk og utsmykking, også i internasjonal målestokk. Gjennom Riksantikvarens stavkyrkjeprogram er alle dei 28 stavkyrkjene restaurerte. I anledning Det europeiske kulturarvåret fortel Sjur Mehlum og Leif Anker frå Riksantikvaren om stavkyrkjenes konstruksjonar og arkitektur i skandinavisk og europeisk samanheng. Dei gjev også eit innblikk i problemstillingar Riksantikvaren stod overfor i restaureringsarbeidet, med eksempel frå Borgund og Urnes stavkyrkjer.
Nasjonalbiblioteket
9/26/2018 5:00:00 PM
View

Det internasjonale gjennombruddet. Om Norge og islam, innvandring og humanitært arbeid
Arrangement 6. april kl. 18.00 Arrangør: Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO Terje Tvedts siste bok har slått ned i norsk offentlighet med uvanlig stor kraft. Tvedt argumenterer for at innvandring og internasjonalisering de siste 50 årene har endret det norske samfunnet på en radikal og gjennomgripende måte. Denne kvelden skal handle om debattene som Tvedts bok har skapt, særlig rundt islam i Norge, innvandring, Norge som humanitær stormakt og de mulige sammenhengene mellom disse temaene. Terje Tvedt møter professor i sosiologi Grete Brochmann, førsteamanuensis i historie Sunniva Engh og journalist og forsker Arnfinn Midtbøen. Samtalen ledes av Andreas C. Halse, daglig leder i Svenssonstiftelsen.
Nasjonalbiblioteket
4/6/2018 4:00:00 PM
View

Europeisk maktfordeling. Rewriting the Separation of Powers in Europe - dag 1
Arrangement mandag 14. mai kl. 9.00 Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter, UiO I årevis, og kanskje særlig de siste ti årene, har man sett at det pågår en omfordeling av statsmakt i Europa. I dette internasjonale seminaret, som går over to dager, kommer denne omfordelingen til å analyseres og vurderes. Seminaret skal ha to hovedperspektiver: det rettslige og det samfunnsvitenskapelige/politiske. Den rettslige analysen vil vies størst oppmerksomhet.
Nasjonalbiblioteket
5/14/2018 7:00:00 AM
View

Europeisk maktfordeling. Rewriting the Separation of Powers in Europe - dag 2
Arrangement mandag 15. mai kl. 9.00 Arrangør: Norsk senter for menneskerettigheter, UiO I årevis, og kanskje særlig de siste ti årene, har man sett at det pågår en omfordeling av statsmakt i Europa. I dette internasjonale seminaret, som går over to dager, kommer denne omfordelingen til å analyseres og vurderes. Seminaret skal ha to hovedperspektiver: det rettslige og det samfunnsvitenskapelige/politiske. Den rettslige analysen vil vies størst oppmerksomhet.
Nasjonalbiblioteket
5/15/2018 7:00:00 AM
View

Evalueringer for bedre bistand - hva må til?
Arrangement 8. juni kl. 8.45 Arrangør: Norad Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Evalueringene av norsk bistand får vanligvis mye oppmerksomhet både i media og blant de berørte. Utviklingsministeren har flere ganger understreket at han ønsker et tettere samspill mellom evalueringene og de overordnede politiske målene og strategiene. Hva skal til for å få til dette? Hva vet vi ut fra norske og internasjonale erfaringer om nytten av evalueringer for politiske og strategiske beslutninger? Dette vil være blant de spørsmålene som vil bli drøftet under frokostseminaret 8. juni. Program Statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet vil synliggjøre egne forventninger til evaluering i tilknytning til den pågående bistandsreformen. Senior visepresident og sjef for evalueringsavdelingen i Verdensbanken Caroline Heider presenterer erfaringer fra mange år som evalueringssjef i multilaterale organisasjoner. Professor emeritus Harald Baldersheim fra Institutt for statsvitenskap på Universitetet i Oslo trekker på sin omfattende innsikt fra evaluering av norske offentlige reformer. Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe reflekterer over erfaringene fra siste års arbeid i Norads evalueringsavdeling og ut fra sin rolle som leder av evalueringsnettverket i OECD/DAC. Det blir både paneldebatt og plenumsdebatt. Seminaret avholdes på engelsk. Møteleder vil være Eva Bratholm.
Nasjonalbiblioteket
6/8/2018 6:45:00 AM
View

Fungerer menneskerettighetene? Manglende beskyttelse av kvinner mot vold og overgrep
Arrangør: Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Menneskerettsdagen den 10. desember markerer at det er 70 år siden FNs menneskerettserklæring ble vedtatt. I tiden etter 1948 er det utviklet mange rettslig bindende menneskerettskonvensjoner som skal beskytte kvinner mot vold og overgrep. Men virker de? Årets nobelpris understreker alvorlige globale mangler i vår evne til å håndheve disse reglene. Også nasjonalt er vold mot kvinner en vedvarende menneskerettsutfordring. Hvorfor er det sånn? Med Hanne Bjurstrøm, Anine Kierulf og Adele Matheson Mestad.
Nasjonalbiblioteket
12/10/2018 3:00:00 PM
View

Gamle danser fra Telemark. Knut Buen og Håvard Svendsrud trio
Arrangør: Aksent plateselskap Hardingfelespillemannen Knut Buen og trekkspiller Håvard Svendsrud etablerte sitt samarbeid i 2016 i forbindelse med markeringen «Kåre Korneliussen 100 år». I 2019 slipper de sin første CD sammen, «Gamle danser fra Telemark». På programmet står bl.a. runddansmusikk i tradisjonen etter Lars Fykerud, Olav Flåto og Knut Buens bestefar, Asmund J. Buen. Gitarist Rolf Erik Syversen, kjent fra blant annet Arnt Haugens «Husker du?»-orkester i NRK, og mangeårig symfoniker Svein Haugen på kontrabass akkompagnerer Svendsrud og Buen i prosjektet «Gamle danser fra Telemark».
Nasjonalbiblioteket
2/16/2019 2:00:00 PM
View

Grunnlovsstrid på norsk og amerikansk. Fra nasjonalsymbol til politisk kampmiddel?
I USA har The Constitution stått i sentrum av den politiske striden siden den ble skrevet i 1787, og helt frem til vår tid. I Norge er grunnlovsstrid gjerne noe som «hører fortiden til». Men mye tyder på at bruken av den norske grunnloven nå er i endring. Hva skjer? De neste årene vil museet Eidsvoll 1814 belyse grunnlovshistorie i Norge og USA gjennom en rekke spennende debatter, utstillinger og publikasjoner. Til lanseringen av prosjektet samles kommentatorer fra begge sider av Atlanteren til samtale om to av de eldste konstitusjonene som fortsatt er i kraft. Arr: Museet Eidsvoll 1814
Nasjonalbiblioteket
11/24/2018 1:00:00 PM
View

Hallo, langt der inne i skogen? Om norsk poesi for born og unge etter André Bjerke
Arrangement 26. april kl. 12.30 Arrangør: Norsk barnebokinstitutt og Nasjonalbiblioteket For moro skyld (1956) av André Bjerke (1918-1985) var med på å fornye norsk barnepoesi på 50-talet. Mykje har skjedd sidan Inger Hagerup, Harald Sverdrup og Arnljot Eggen med illustratørar som Paul René Gauguin, Reidar Johan Berle og Mette Borchgrevink gav ut dei fyrste samlingane sine for born. Dag Larsen ser på det poetiske språket i barnelitteraturen, poetane Per Olav Kaldestad, Synne Lea og Ruth Lillegraven diskuterer poetisk praksis i dag, kunstnarane Helene Guåker og DJ Ingebling framfører Hjertelyd, og Sofie Arneberg og Anne Kristin Lande presenterer fem tiår med illustrasjonar av Bjerkes barnepoesi.
Nasjonalbiblioteket
4/26/2018 10:30:00 AM
View

Hva skjer i Frogner?
Arrangement mandag 9. april kl. 18.00-20.30 Arrangør: Frogner Venstre i samarbeid med Frogner Frp og Frogner MDG. Veldig mye skjer i bydelen vår nå, det er mange planer, både for nye trikketraseer, mobilitetshus, fjerning av parkeringsplasser for sykkelveier og gater som stenges for bilkjøring. Hva gjør dette med bomiljøet og hva gjør dette med handel og byliv? Endrer dette bybildet vårt - til det bedre eller verre? Frogner Venstre i samarbeid med Frogner Frp og Frogner MDG arrangerer folkemøte om Frogner. Innledninger ved: Direktør for sykkelprosjektet Rune Gjøs, (Bymiljøetaten) og Audun Engh, leder av Skarpsno, Gimle og Frogner Vel Konferansier og debattleder: Vegard Velle, redaktør i VårtOslo Debattpanel: Audun Engh, leder av Skarpsno, Gimle og Frogner Vel Tore Wilken Nitter Walaker, leder i Frogner Venstre Camilla Wilhelmsen, leder i Frogner Frp Arne Haabeth, leder i Frogner MDG
Nasjonalbiblioteket
4/9/2018 4:00:00 PM
View

Hvordan løse dilemmaet mellom sentralisering og lokal tilpasning i bistandsadministrasjonen?
Evalueringsavdelingen i Norad lanserer en ny evaluering om utviklingen i ambassadenes roller og ansvar, og arbeidsdelingen hjemme og ute etter bistandsreformen i 2004. Reformen omfattet blant annet overføring av forvaltningsansvar fra Norad til Utenriksdepartementet og ambassadene, og en rendyrking av Norads faglige rådgivningsrolle. Evalueringen finner at det har vært en sentralisering av forvaltningsansvar på hjemmesiden og utfordringer knyttet til koordinering. Ambassadene har nå redusert myndighet til å inngå avtaler. Samtidig må de forstå de lokale forholdene. Seminaret vil belyse dette dilemmaet fra ulike sider og søke å identifisere mulige løsninger. Den forestående reformen av bistandsforvaltningen aktualiserer evalueringen ytterligere. Blant spørsmål som vil bli diskutert er: Hvordan balansere økt behov for forvaltning og kontroll og behovet for kontekstforståelse og landspesifikk kompetanse? Hvordan sikre et sterkt og stabilt fagmiljø på hjemmesiden som kan bistå ambassadene? Hvordan sikre gode kunnskapssystemer og overføring av kunnskap hjemme og ute? Det vil bli en kort presentasjon av sentrale funn i evalueringen ved konsulentselskapet Menon Economics, etterfulgt av diskusjon. Paneldeltakere: Tale Kvalvaag, direktør for Kunnskapsbanken i Norad Asbjørn Eidhammer, tidligere ambassadør i Malawi Førsteamanuensis Tobias Bach, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet i Oslo Hege Hertzberg, Utenriksdepartementet, prosjektleder for bistandsreformen
Nasjonalbiblioteket
10/16/2018 10:00:00 AM
View

Idéen om Roma – Roma som idé. Arven videreføres
Arrangør: KonstantinopelUniversitetet Roma som politisk, kulturelt og åndelig senter i et stort keiserrike ble av senere imperier brukt som en propagandistisk metafor for videreføringen av den romerske arven. I en stafett vil professor emeritus Rasmus Brandt fortelle om det første Roma, førsteamanuensis Christine Amadou vil fortelle om det andre, nye Roma, Konstantinopel og det østbysantinske riket, og forfatter Peter Normann Waage vil snakke om Moskva, det tredje Roma, senteret i det russiske riket og sete for den østlige ortodokse kirken, flyttet hit fra Konstantinopel.
Nasjonalbiblioteket
3/6/2019 5:00:00 PM
View

Indieforfatterseminar. Fagdag for uavhengige forfattere og skribenter
Hvor kan man som forfatter søke støtte til sitt bokprosjekt? Hvordan blir man en synlig forfatter? Hvor mye bryr forfattere seg egentlig om rettigheter og økonomi? Og hvordan bedømmer man hvor god en tekst er? Linda Cecilie Furulund fra Kunstgjødsel snakker om finansiering og støtteordninger, Anniken Fjelberg fra Superblaise snakker om personlig merkevarebygging, og Jørgen Moltubak snakker om redaksjonell kvalitet i bokutgivelser. I tillegg blir det en panelsamtale med vekt på problemstillinger knyttet til det å være forlagsforfatter kontra det å skulle stå på egne ben, med Arne Berggren, Myriam Bjerkli, Linn Tesli og Ann Hilde Bolstad. Samtalen ledes av Per Sundnes. Underholdningsinnslag ved Vegard Svingen og Øyvind Pedersen. Etter den faglige biten blir det mulighet for sosialt samvær. Arr: BoldBooks
Nasjonalbiblioteket
11/23/2018 11:00:00 AM
View

Innebygd personvern i praksis. Fagseminar og prisutdeling
Mandag 5. mars kl. 09.00-11.30 Arrangør: Datatilsynet I mai når vi en milepæl i personvernets historie. Da får Norge nye personvernregler. Innebygd personvern er et nytt lovkrav. Det betyr at personvern skal bygges inn i all teknologi. For å oppmuntre til å gjøre dette, deler vi ut en pris til den beste løsningen. Det blir innledning om innebygd personvern, prisutdeling og presentasjon av vinneren. Delta hvis du er nysgjerrig på hva innebygd personvern er og hvordan det kan brukes i praksis. Se Datatilsynet.no for mer informasjon og påmelding.
Nasjonalbiblioteket
3/5/2018 8:00:00 AM
View

Kjærlighet og mørke. En biografi om Marie Hamsun
Arrangør: Arr.: Res Publica forlag Hvordan kunne den vakre skuespillerinnen Marie Andersen falle for den sjalu og kontrollerende forfatteren Knut Hamsun, som var så mange år eldre enn henne? I denne første helhetlige biografien over hennes liv bruker biograf Anne Hege Simonsen tidligere upublisert materiale og ukjente brev fra Marie. Kildene viser hvordan mellomkrigstiden formet henne ideologisk, men vil også bidra til å kaste nytt lys over ektemannen og deres turbulente samliv. Velkommen til boklansering og samtale.
Nasjonalbiblioteket
10/22/2018 4:00:00 PM
View

Kommuneplanens byutviklingsstrategi - åpent seminar
Sesjon 1: Overordnet om byutviklingsstrategien og byrådets prioriteringer Sesjon 2: Barn, unge og eldre og personer med funksjonsnedsettelser Sesjon 3: Bydelene v/BU-leder og bydelsdirektør Sesjon 4: Bydelene v/BU-leder og bydelsdirektør Sesjon 5: Statlige aktører
Nasjonalbiblioteket
10/11/2018 7:00:00 AM
View

Kommuneplanens byutviklingsstrategi - åpent seminar -dag 2
Sesjon 1: Utbyggere/utviklere Sesjon 2: Aksjonsgrupper Sesjon 3: Aksjonsgrupper Sesjon 4: Interesseorganisasjoner og andre
Nasjonalbiblioteket
10/16/2018 7:00:00 AM
View

Kritisk virksomhet. Kritikerlagets jubileumsseminar -dag 1
Arrangør: Norsk kritikerlag Seminaret er støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord. Norsk kritikerlag fyller 20 år og markerer jubileet med et tverrfaglig seminar. Over to dager diskuterer vi utfordringer og tematikker knyttet til kritisk virksomhet i dag, og utfordrer ulike aktører til å peke på retninger de ønsker at kritikken skal bevege seg mot de neste 20 årene. Første dag er åpen for alle, andre dag er for deg som ønsker å lage kritikk eller å få ny inspirasjon som kritiker.
Nasjonalbiblioteket
11/10/2018 11:00:00 AM
View

Kritisk virksomhet. Kritikerlagets jubileumsseminar -dag 2
Arrangør: Norsk kritikerlag Seminaret er støttet av Norsk kulturråd og Stiftelsen Fritt Ord. Norsk kritikerlag fyller 20 år og markerer jubileet med et tverrfaglig seminar. Over to dager diskuterer vi utfordringer og tematikker knyttet til kritisk virksomhet i dag, og utfordrer ulike aktører til å peke på retninger de ønsker at kritikken skal bevege seg mot de neste 20 årene. Første dag er åpen for alle, andre dag er for deg som ønsker å lage kritikk eller å få ny inspirasjon som kritiker.
Nasjonalbiblioteket
11/11/2018 11:30:00 AM
View

Kulturdepartementets barnebokpriser. Prisutdeling for beste barne - og ungdomsbøker 2017
Torsdag 8. mars kl. 13.00. Arrangør: Norsk barnebokinstitutt. Prisutdeling for beste barne- og ungdomsbøker 2017 Kulturdepartementet deler hvert år ut priser for årets beste barne- og ungdomsbøker. Prisene for bøker utgitt i 2017 deles ut av statssekretær Frida Blomgren. Les mer på www.barnebokinstituttet.no.
Nasjonalbiblioteket
3/8/2018 12:00:00 PM
View

Kulturrikets tilstand. Regionalisering av kulturpolitikken
Arrangør: Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge Hva skjer når de nye regionene får et større ansvar for kulturpolitikken? Og er det egentlig noen stor forskjell mellom en nasjonal og en regional kulturpolitikk? Kulturrikets tilstand 2018 handler om disse høyst aktuelle spørsmålene. Til konferansen kommer en rekke nøkkelpersoner på området, blant andre medlem av ekspertutvalget for regionreformen, Jon P. Knudsen, og direktør for Kulturrådet, Kristin Danielsen.
Nasjonalbiblioteket
10/24/2018 7:15:00 AM
View

Kvinnekamp i vikingtiden. Om kvinnene i den norrøne litteraturen
Arrangør: Thorleif Dahls Kulturbibliotek På kvinnedagen inviterer Thorleif Dahls Kulturbibliotek til et dypdykk i sagalitteraturen og dens kvinneskikkelser. Hvem var sagakvinnene, og hvilken posisjon hadde de i det norrøne samfunnet? Hva slags bilde gir sagatekstene av kvinnenes rettsvern, handlingsrom og makt?
Nasjonalbiblioteket
3/8/2019 5:00:00 PM
View

Lansering av Nynorsk litteraturhistorie
Arrangement mandag 28. mai kl. 15.15. Arrangør: Samlaget I høve Det Norske Samlagets 150-årsjubileum i 2018 inviterer dei til lanseringa av storverket Nynorsk litteraturhistorie av Jan Inge Sørbø. Program: Jan Inge Sørbø fortel om hovudtrekk i den nynorske litteraturhistoria. Korleis stiller samtidas nynorske forfattarar seg til «det nynorske blikket»? Panelsamtale mellom Gunnhild Øyehaug, Mette Karlsvik og Jan Inge Sørbø, leia av Kaja Schjerven Mollerin.
Nasjonalbiblioteket
5/28/2018 1:15:00 PM
View

Lansering: Sannhet til salgs av Dag O. Hessen
Arrangement onsdag 28. februar kl. 08.00 - 09.00. Arrangør: Res Publica. De fleste har hørt om fake news, men i dag har også fake science blitt et problem. Forfatter og biolog Dag O. Hessen mener forskerlivet minner om et rotterace og at kravene om kortsiktig nytte blir stadig strengere. Er den frie forskningen truet? I sin siste bok, ”Sannhet til salgs”, hevder Hessen at det har blitt vanskeligere å forsvare viktige dannelsesidealer. Dermed trues verdiene som ligger til grunn for det moderne vestlige samfunnet: Sannhetssøken, opplysning og en vitenskapelig tenkemåte. Nå møter han statsråd Iselin Nybø og rektor Svein Stølen fra UiO til debatt. I panelet: Dag O. Hessen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Iselin Nybø (V), statsråd for forskning- og høyere utdanning. Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo og professor i kjemi. Halvor Finess Tretvoll, forlagsredaktør i Res Publica og ordstyrer.
Nasjonalbiblioteket
2/28/2018 7:00:00 AM
View

Litteraturformidling i DKS og på andre arenaer – forskningsfunn og boklanseringer"
Hvordan fungerer litteraturformidling til barn og unge? Hvilke utfordringer finner vi innenfor DKS-systemet når det gjelder formidling av litteratur? Avslutningsseminar for Norsk barnebokinstitutts forskningsprosjekt "Litteratur, litteraturformidling og kunstopplevelse. Fra tekstidé til publikum via tekst- og formidlingsprosesser."
Nasjonalbiblioteket
5/28/2019 8:00:00 AM
View

Menneskerettigheter i bistand. Hvordan kan næringslivet bistå?
Arrangement 18. september kl. 9.00 Arrangør: Evalueringsavdelingen i Norad Kan vi vite og vise at norsk bistand som involverer næringsliv, fremmer, beskytter og respekterer menneskerettigheter? Evalueringsavdelingen i Norad lanserer en rapport som undersøker i hvilken grad menneskerettigheter er ivaretatt i norsk bistand. Rapporten tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og viser at arbeidet er godt forankret på politisk nivå, men at det fortsatt er mange utfordringer i implementeringen.
Nasjonalbiblioteket
9/18/2018 7:00:00 AM
View

Multifunksjonalitet og bærekraft. Konferanse om skogforvaltning i Norge
Arrangement onsdag 22.8 kl. 10.00 Arrangør: Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi og FME Bio4fuels. Hvordan balansere motstridende hensyn som knytter seg til bærekraftig forvaltning av skogen? Er det hensynet til næringsutvikling, klimatiltak, rekreasjon eller artsmangfold som bør veie tyngst når fremtidens skogforvaltning skal utformes i Norge? Foredrag ved Göran Persson, Anders Lindroth, Duncan Akporiaye, Mikael Ohlson og Jens Ulltveit-Moe. Avsluttende paneldebatt med Olav Veum, Ragnhild Borchgrevink, Ståle Navrud og Kåre Gunnar Fløystad. Konferansen ledes av Aslak Bonde.
Nasjonalbiblioteket
8/22/2018 8:00:00 AM
View

Norges rolle i fredsprosesser. Lansering av evaluering av Norges engasjement i fredsprosessen i Colombia
Arrangement 27. august kl. 13.00 Arrangør: Norad Fra tidlig på 1990-tallet har Norge vært engasjert i en rekke freds- og forsoningsprosesser. Siden den tid har dette vært en viktig del av Norges utenrikspolitikk. Men hvilke kriterier må være til stede for at Norge skal engasjere seg i fredsprosesser? Hvor mange prosesser skal Norge være engasjert i? Hva koster Norges involvering og hva går det på bekostning av? Evalueringsavdelingen i Norad har gjennomført en evaluering om Norges rolle i fredsprosessen mellom de colombianske myndighetene og FARC. Prosessen ledet fram til en fredsavtale i 2016, og evalueringen ser på Norges rolle i denne prosessen i perioden 2010-2016. Program Teamleder, Javier Fabra-Mata, vil presentere rapporten A trusted facilitator: An Evaluation of Norwegian engagement in the peace process between the Colombian government and the FARC og Evalueringsavdelingens anbefalinger. Panelsamtale: Hva skal være Norges rolle i fredsprosesser? Bård Thorheim, Politisk rådgiver i Utenriksdepartementet Benedicte Bull, Professor ved Senter for Utvikling og Miljø Gunnar Sørbø, tidligere direktør og seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt Anders Tvegård, Journalist i NRK Javier Fabra-Mata, Teamleder for evalueringen Ordstyrer: Eva Bratholm
Nasjonalbiblioteket
8/27/2018 11:00:00 AM
View

Norskfaget: Hva vil vi med skolens største språkfag?
Arrangør: Språkrådet Innholdet i norskfaget er omdiskutert. Nå skal faget få nye læreplaner, og det første utkastet er ute på høring. Er vi på rett vei? Hvordan kan det største faget i skolen best tilfredsstille samfunnsbehovene våre? Språkrådet inviterer til panelsamtale i anledning fagfornyelsen. I panelet: Åse Wetås, direktør i Språkrådet Martin Minken, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo Sverre Stausland Johnsen, professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Oslo Panelsamtalen ledes av Heidi Fagna. Før samtalen forteller Arne Torp, lærebokforfatter og pensjonert professor i nordisk språkvitenskap, om norskfaget før og nå.
Nasjonalbiblioteket
11/8/2018 6:00:00 PM
View

Pest. Sjukdomen som endra sivilisasjonen vår
Arrangement tirsdag 10. april kl. 13.00 Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum Pesta har gjennom tidene råka store delar av verda. Mest kjend er svartedauden på midten av 1300-talet. Den siste pestepidemien i Noreg var i 1654, då ein tredjedel av innbyggjarane i Christiania døydde. Pest finst enno i fleire land i Afrika, Asia og Amerika, og framleis er fleire spørsmål utan svar: Var det eigentleg rottene som spreidde svartedauden i Europa? Dette seminaret set søkelyset på pesta, med innlegg frå biologi, medisin, farmasi, historie og kunsthistorie. Program 1300: Velkommen ved møteleder Mimi Bing Øverlie 1305: Pesten – sykdommen som endret vår sivilisasjon ved professor Nils Chr. Stenseth 1330: Pest og pandemier ved professor emeritus Johan Bruun 1355: Kvann som pestmedisin ved pensjonert apoteker Gunvor Solheim 1405: Pause 1435: Den komplekse pesten – revurderinger av en epidemi ved professor Ole Georg Moseng 1500: Pesten i kunsten ved kunsthistoriker Frank Høifødt 1525: Avslutning
Nasjonalbiblioteket
4/10/2018 11:00:00 AM
View

Romersk og europeisk rett. Fra Roma over Konstantinopel til Brussel
Arrangør: KonstantinopelUniversitetet Professor i rettshistorie Dag Michalsen, UiO, vil fortelle om antikkens romerske rett som grunnlaget for europeisk rett. Keiser Justinians lovgivning fra 500-tallet formidlet romersk rett videre til det europeiske samfunnet, der universiteter, lovgivere og domstoler fortolket romersk rett tilpasset tiden. Helt frem til ganske nylig var kunnskap i romersk rett en selvfølge for europeiske jurister. Men hva betyr romersk rett i dag, i et helt annet samfunn? Og i arbeidet med europeisk fellesskapsrett – spiller antikkens rett ennå en rolle?
Nasjonalbiblioteket
4/3/2019 4:00:00 PM
View

Seminar om begrepskoordinering
Er begreper viktige for prosjektene dine eller for virksomheten din? Ønsker du å gjenbruke begreper, kanskje samkjøre og harmonisere dem med andre? Gevinstene er uansett mange. I dette seminaret vil vi høre om erfaringer om hvordan prosjekter og etater konkret har gått fram når begreper samordnes i prosjekter, innad i etater, på tvers av etater og til slutt mellom internasjonalt.
Nasjonalbiblioteket
4/9/2019 7:15:00 AM
View

Skolebibliotekseminar 2018. Om lesing og kildekritikk i videregående skole
Arrangør: Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. Skolebibliotekseminaret er rettet mot skoleledere, lærere, skolebibliotekarer og andre interesserte. Her møter man utdanningsforskere, pedagoger, formidlere og bibliotekarer som inspirer til høy kvalitet.
Nasjonalbiblioteket
9/27/2018 7:00:00 AM
View

Slippfest for Psykologtidsskriftet: Siri Gullestad og Jonas Sharma-Bakkevig om taushet i terapi
Juniutgaven av Psykologtidsskriftet er et temanummer om psykoanalyse. Psykoanalytiker Siri Gullestad og ISTDP-terapeuten Jonas Sharma-Bakkevig samtaler med fagredaktør Kjersti Gulliksen om betydningen av taushet i terapi. Når åpner og lukker terapeutens taushet for endring?
Nasjonalbiblioteket
6/12/2018 4:30:00 PM
View

Mediasite Showcase
Mediasite's the trusted cornerstone of any campus or enterprise video strategy. Our unyielding commitment to all things video helps you transform education, training, communications and online events.
Webcasting Video Content Management Video Delivery Integration Services Mediasite Community
Powered By Mediasite - Enterprise Video Platform
Mediasite
Sonic Foundry